Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Osobę, zajmująca się niezależną sprzedażą ubezpieczeń oraz pośrednictwem w zawieraniu umów pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową, nazywamy brokerem ubezpieczeniowym. By móc wykonywać ten zawód należy uzyskać stosowne pozwolenie od instytucji nadzoru finansowego w postaci wpisu na listę brokerów.

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się wyborem najkorzystniejszej oferty dla swoich klientów, doradztwem oraz oceną ryzyka. Uczestniczy także w zarządzaniu i likwidacji szkody, które nastąpiły w czasie trwania umowy, administruje również polisami ubezpieczeniowymi.

broker ubezpieczeniowyObowiązek posiadania OC

W związku z dużą odpowiedzialnością, z jaką wiąże się wykonywanie zawodu brokera ubezpieczeniowego, ustawodawca w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w artykule 22 ust 4, zobowiązał osoby fizyczne i prawne, świadczące usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego do posiadania polisy OC. Szczegółowo zakres i przedmiot ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2005 o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Jaki jest zakres i przedmiot ubezpieczenia OC?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody, wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ubezpieczeniem tym objęte są także szkody, jakie wyrządziły osoby, poprzez które ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, jak pracownicy.

Suma gwarancyjna

Minimalną sumą gwarancyjną, na jaką powinna być zawarta umowa o ubezpieczeniu OC wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kiedy powstaje obowiązek posiadania OC?

Obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

Najczęstsze szkody, do jakich dochodzi w czasie wykonywania obowiązków brokera to:

  • złamanie lub naruszenie tajemnicy brokerskiej
  • naruszenie dóbr osobistych zlecającego (klienta)
  • niewywiązanie się z umowy lub wyrządzenie szkody w wyniku wykonywania czynności brokerskich

Ubezpieczenie OC nie obejmuje

Ustawa dokładnie reguluje czego nie obejmuje ubezpieczenie OC:

  • szkód (uszkodzenia, zniszczenia, utrata mienia), które wyrządzone zostały przez ubezpieczonego: małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu, wstępnemu i powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony jest we wspólnym pożyciu;
  • szkód, które wyrządzone zostały po pozbawieniu brokera ubezpieczeniowego uprawnień zawodowych lub gdy zostały one wyrządzone podczas okresu zawieszenia jego uprawnień;
  • szkód, które związane są z zapłatą kar umownych;
  • szkód, które są następstwem działań wojennych, rozruchów i zamieszek, stanu wojennego, jak i również aktów terroru.

Korzyści z powiadania ubezpieczenia OC

Z posiadania ubezpieczenia OC dla brokerów ubezpieczeniowych wynika kilka korzyści:

  • podstawową korzyścią z posiadania ubezpieczenia OC jest zabezpieczenie prowadzonej działalności oraz majątku przed ewentualnymi roszczeniami klientów oraz błędami zawodowymi, których konsekwencje mogą być poważne.
  • drugim ważnym aspektem jest dopełnienie obowiązków, które na brokerów nakłada ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym.