Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego

ubezpieczenie oc jachtuDla kogo dobrowolne OC?

Z dobrowolnego OC dla użytkowników jachtów śródlądowych skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, będące posiadaczami jachtów, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w celach turystycznych lub sportowych eksploatują jachty na akwenach śródlądowych. Odpowiednie ubezpieczenie może nabyć nie tylko właściciel, lecz także osoba, która jacht wynajmuje lub organizuje na nim wycieczki.

Zakres i przedmiot ubezpieczenie OC

Polisa OC obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód, które powstały w czasie eksploatacji jachtów. Najczęściej zasięg terytorialny ubezpieczenia ograniczony jest do Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy, obejmując także samochodowy transport jachtu, jednak oferta może różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia, w zależności od ubezpieczyciela, może obejmować:

 • pełną polisę
 • zatonięcie
 • kolizję z innymi jednostkami wodnymi
 • utknięcie na mieliźnie
 • pożar
 • uszkodzenie w czasie burzy
 • ochronę na czas transportu, kradzieży lub rabunku
 • dodatkową ochronę na czas udziału w regatach i zawodach sportowych
 • ubezpieczenie OC użytkownika jachtu wobec osób trzecich, innych niż załoga

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisę na rok lub krótszą. Objąć ochroną ubezpieczeniową można jachty (żaglowe, żaglowo-motorowe, motorowe- w tym skutery wodne), zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi śródlądowej oraz inny sprzęt wodny (kajaki, łodzie, deski windsurfingowe, itp.).

OC a szkody wobec osób trzecich

Z ubezpieczenia OC dla użytkowników jachtów śródlądowych naprawić można szkody, wyrządzone osobom trzecim:

 • w trakcie wsiadania lub wysiadania z jachtu
 • w trakcie rejsu
 • w trakcie zderzenia z inną jednostką pływającą

Czego dobrowolne OC nie obejmuje

Choć każde towarzystwo ubezpieczeniowe samo określa ramy umowy o dobrowolne ubezpieczenie OC, w większości występują podobne wyłączenia:

 • gdy do szkody doszło, gdy ubezpieczony lub osoba kierująca jachtem był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • spowodowano szkodę w czasie, gdy ubezpieczony nie posiadał uprawnień zawodowych lub był w nich czasowo zawieszony
 • gdy szkody zostały wyrządzone osobom bliskim i spowinowaconym
 • gdy szkody spowodowane zostały umyślnie
 • gdy naprawienie szkody powinno wynikać z obowiązkowego OC
 • gdy szkoda dotyczy zapłaty kar umownych i odsetek
 • gdy szkody powstały w czasie trwania działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek i aktów terroryzmu
 • >gdy szkoda wyrządzona została członkom załogi lub współużytkownikom jachtu ubezpieczonego

Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest indywidualnie i zawarta jest w umowie. Uzależniona jest ona od wartości jachtu oraz jego typu. Jest to ustalona w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela z tytuły pojawienia się szkody w jednostce wodnej lub wyrządzonej osobom trzecim.