Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia

ubezpieczenia medyczneDla kogo dobrowolne OC?

By móc wykonywać zawody medyczne, należy posiadać stosowne wykształcenie oraz praktykę zawodową, należy także stale podnosić kwalifikacje i rozwijać swoje umiejętności. Ze względu na wysokie ryzyko zawodowe prawodawca wymaga od zakładów świadczących usługi medyczne posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak lekarze i pielęgniarki, którzy:

 • prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,

 • zatrudnieni na etacie, na umowę zlecenie, na umowę o wolontariat lub inną umowę cywilno-prawną z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

mogą wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC. Dotyczy ono jedynie zabiegów i usług medycznych, które wykonują oni osobiście.

Zakres i przedmiot dobrowolnego ubezpieczenia OC

Przedmiotem i zakresem dobrowolnego ubezpieczenia OC dla lekarzy i pielęgniarek jest odpowiedzialność cywilna za szkody, wyrządzone w wyniku wykonywania lub zaniechania czynności zawodowych. W szczególności zaliczyć można tu:

 • błędy w sztuce lekarskiej
 • śmierć pacjenta w wyniku wadliwego leczenia
 • podanie złej dawki leku
 • zaniechanie leczenia

Czego dobrowolne OC nie obejmuje?

Każdy ubezpieczyciel sam określa w umowie wyłączenia z polisy OC, najczęściej jednak pojawią się wśród nich następujące punkty:

 • wywołanie szkody w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

 • spowodowanie szkody w czasie, gdy ubezpieczony nie posiadał uprawnień zawodowych lub był w nich czasowo zawieszony
 • gdy szkody zostały wyrządzone osobom bliskim i spowinowaconym
 • gdy szkody spowodowane zostały umyślnie
 • gdy szkody nastąpiły w wyniku uszkodzenia kodu DNA
 • gdy sprawcą szkody nie był bezpośrednio ubezpieczony, ale przykładowo osoba przez niego zatrudniona
 • gdy naprawienie szkody powinno wynikać z obowiązkowego OC
 • gdy szkoda dotyczy zapłaty kar umownych i odsetek
 • gdy szkody powstały w wyniku niedotrzymania zaplanowanych terminów świadczeń zdrowotnych
 • gdy szkody wynikły z niewłaściwego zabezpieczenia środków chemicznych, leków itp.
 • gdy szkody powstały w czasie udzielania przez ubezpieczonego świadczeń w czasie trwania działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek i aktów terroryzmu
 • gdy szkoda powstała w wyniku zabiegu kosmetycznego lub estetycznego, nie będącego następstwem urazu, choroby lub wynikającego z jej leczenia
 • gdy szkoda wyrządzona została pracownikom ubezpieczonego

Grupy ryzyka wśród lekarzy a dobrowolne ubezpieczenie OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe opracowały 3 grupy ryzyka wśród lekarzy, w zależności od stopnia odpowiedzialności, jaka w danej specjalizacji spoczywa na medykach.

 • GRUPA III specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia;
 • GRUPA II specjalizacja: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją;
 • GRUPA I specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych powyżej.

Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest indywidualnie i zawarta jest w umowie. Jest to ustalona w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela z tytuły wyrządzenia szkody.