Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – badania sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to inaczej audyt finansowy – jest to zestaw testów i procedur polegających m.in.: na przeglądaniu istotnych umów, pożyczek bankowych, obserwacji inwentaryzacji zapasów. Umożliwić one mają określenie np. poziomu zobowiązań przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem audytu jest zbadanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności przedstawionych danych, które potem służą użytkownikom do oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki. Audyt często obejmuje m.in.:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i księgowych,
 • ocenę efektywności kontroli wewnętrznych.

Badanie sprawozdań finansowych regulowane jest przez ustawę o rachunkowości, działaniu takiemu musi się poddać podmiot, który spełnia 2 z 3 wymogów:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w polskiej walucie przekroczyła równowartość 2.500.000 euro,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty było równe lub przekroczyło 50 osób,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów oraz produktów i operacji finansowych w polskiej walucie przekroczyło 5.000.000 euro.

Oprócz spółek coraz częściej na audyt decydują się uczelnie, organizacje, czy też prywatni przedsiębiorcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC badania sprawozdań finansowych – podstawy prawne

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlega podmiot, który uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych wykonując rewizje finansowe oraz świadcząc usługi, które zawarte zostały w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

badanie sprawozdan finansowychCo obejmuje ubezpieczenie OC i kiedy należy zawrzeć umowę?

Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotów, które posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, za szkody będące skutkiem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, podczas okresu ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenia OC w zakresie świadczenia usług z art. 48 ust 2 ustawy z dnia 7.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym należy zawrzeć nie później niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania usług.

Ubezpieczenie OC z zakresu czynności rewizji finansowej należy zawrzeć nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów, które posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna przy czynnościach rewizji finansowej wynosi 400.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ochrony ubezpieczeniowej (nie dłuższa niż 12 miesięcy), których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego następstwa są objęte umową ubezpieczeniową wynosi równowartość w złotych:

 • 10.000 euro – przy działalności usługowej prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • 10.000 euro – przy działalności doradztwa podatkowego;
 • 10.000 euro – przy prowadzeniu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • 2.000 euro – przy działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
 • 10.000 euro – przy wykonywaniu ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
 • 10.000 euro – przy świadczeniu usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
 • 10.000 euro – przy świadczeniu usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, jak i również innych usług, które zostały zastrzeżone w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

W przypadku prowadzenia przez podmiot uprawniony działalności w dwóch lub więcej zakresach minimalną sumę gwarancyjną ustala się indywidualnie dla każdej działalności. Kwoty obliczone zostają przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym OC zostało zawarte.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

 • szkód, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego: małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • szkód, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonego po skreśleniu go z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • szkód wynikających na zapłacie kar,
 • szkód powstałych w następstwie działań wojennych, zamieszek i rozruchów oraz aktów terroru.