Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły

Dla kogo dobrowolne OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły jest dobrowolne, pozwala jednak uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. W świetle przepisów nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostawione im dzieci i młodzież. Dobrowolne ubezpieczenie OC chroni przed sytuacjami, gdy powstała:

 • szkoda w wyniku niewłaściwego nadzoru nad podopiecznymi
 • szkoda na osobie, przebywającej pod opieką
 • szkoda wyrządzona przez podopiecznego

ubezpieczenie nauczycielaPrzedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia dla nauczycieli i wychowawców jest odpowiedzialność cywilna osoby objętej ubezpieczeniem wobec osób trzecich za szkody, które są następstwem czynu niedozwolonego. Mówimy wtedy o tzw. odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Szkody te mogą być spowodowane prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością (wykonywanymi czynnościami zawodowymi), a także posiadanym w związku z prowadzeniem tej działalności mieniem. Jest to odpowiedzialność deliktowa, a także kontraktowa, wynikająca ze stosunku nauczyciela do pracy i obowiązków służbowych. Nauczyciel może pociągnięty do odpowiedzialności z różnych przyczyn za jedno zdarzenie, przykładowo jeśli uczeń uległ wypadkowi podczas przerwy, to nauczyciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zarówno z tytułu nieodpowiedniego nadzoru, jak też nie dopełnienie obowiązku służbowego i dopuszczenie do szkody osoby, będącej pod jego opieką.

Zakres OC

Swoim zakresem OC obejmuje następujące okoliczności:

 • szkody powstałe na terenie szkoły lub jednostki wychowawczej, w trakcie trwania lekcji i przerw, gdy podopieczny pozostaje pod opieką nauczycieli lub opiekuna
 • szkody powstałe poza terenem szkoły lub jednostki wychowawczej, jeśli doszło do nich w trakcie trwania lekcji i są następstwem niewłaściwego dopilnowania podopiecznego
 • szkody powstałe w trakcie drogi z i do domu, jeśli szkoła zapewnia zorganizowany dojazd
 • szkody powstałe na wyjazdach organizowanych przez szkoły i jednostki opiekuńczo-wychowawcze.

Czego OC nie obejmuje

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla nauczycieli i innych pracowników oświaty regulowane jest osobno przez każdą z firm ubezpieczeniowym. Zasadniczo jednak większość z nich uznaje na wyłączenie od ubezpieczenia następujące sytuacje:

 • gdy do szkody doszło w wyniku samowolnego oddalenia się ucznia, a ubezpieczony nie mógł temu zapobiec

 • gdy do szkody doszło, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • spowodowanie szkody w czasie, gdy ubezpieczony nie posiadał uprawnień zawodowych lub był w nich czasowo zawieszony

 • gdy szkody zostały wyrządzone osobom bliskim i spowinowaconym

 • gdy szkody spowodowane zostały umyślnie
 • gdy naprawienie szkody powinno wynikać z obowiązkowego OC
 • gdy szkoda dotyczy zapłaty kar umownych i odsetek
 • gdy szkody powstały w wyniku udzielania przez ubezpieczonego świadczeń w czasie trwania działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek i aktów terroryzmu
 • gdy szkoda wyrządzona została pracownikom ubezpieczonego

Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego, można ją także negocjować indywidualnie.