Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

ubezpieczenie oc przewoznik miedzynarodowyDla kogo dobrowolne OC?

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w ruchu międzynarodowym posiadać mogą zarówno osoby fizyczne, prawne jak i podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Tego typu ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich firm, zajmujących się przewozem usługowym towarów. W trakcie transportu łatwo o uszkodzenie, kradzież lub zamoczenie przewożonego ładunku. Takie ubezpieczenie gwarantuje przewoźnikowi pełną ochronę i wiele korzyści. W świetle prawa przewoźnicy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu, natomiast ubezpieczenie towaru jest już opcjonalne i dobrowolne.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia OC dla przewoźników międzynarodowych jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika w związku z właściwym wykonaniem umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usługi, jaką jest przewóz towaru. W przypadku nienależytego lub zupełnego niewywiązania się z umowy ubezpieczyciel pokryje ewentualną szkodę.

Do najczęstszych przyczyn niedopełnienia umowy zaliczyć można:

 • opóźnienie dostawy
 • uszkodzenie, zamoczenie towaru
 • kradzież towaru
 • zagubienie towaru

Zasięg terytorialny ubezpieczenia

Różne towarzystwa ubezpieczenie oferują zróżnicowany zakres terytorialny, na jakim działa ubezpieczenie OC przewoźnika. Najczęściej jest to polisa, obejmująca obszar Europy, rzadziej Azji lub Afryki. Warto wiedzieć także, że towar chroniony jest OC na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale pod warunkiem, że jest w trakcie transportowania go za granicę. Jeśli przewoźnik świadczy usługi transportowe jedynie na rynku polskim, powinien skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenie OC dla przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest indywidualnie i zawarta jest w umowie. Uzależniona jest ona od wartości przewożonego towaru. Jest to ustalona w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela z tytułu pojawienia się szkody w przewożonym towarze.

Towary, które nie podlegają ubezpieczeniu lub ubezpieczone zostają za dopłatą

Lista towarów wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej jest różna u poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, najczęściej są to jednak:

 • leki,
 • pieniądze,
 • żywe zwierzęta,
 • dokumenty,
 • dzieła sztuki,
 • przedmioty niebezpieczne.

Podniesiona składka ubezpieczenia OC zostanie w przypadku przewożenia takich towarów jak:

 • wyroby tytoniowe,
 • kawa,
 • czekolada,
 • alkohol,
 • sprzęt telekomunikacyjny,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • części samochodowe,
 • opony samochodowe.

Polisy są elastyczne i przewoźnik może ich zakres, jak i przedmiot dowolnie rozszerzyć za dopłatą.

Wyłączenia z OC

Każde towarzystwo nieco inaczej konstruuje umowę o ubezpieczeniu OC i inaczej określa sytuacje, które powodują wyłączenie z działania ubezpieczenia. Najczęściej jednak szkoda nie zostanie naprawiona, gdy doszło do niej:

 • z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wskutek niewłaściwego opakowania lub załadunku towaru przez nadawcę,
 • wskutek wady ukrytej towaru lub właściwości naturalnych, na które przewoźnik nie miał wpływu,
 • wskutek użycia przez ubezpieczającego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nieuprawnioną,
 • w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w klasie I i II wg listy ADR, chyba, że ryzyko to za opłatą dodatkowej składki objęte zostało ubezpieczeniem,
 • wskutek użycia do przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych pojazdów izolowanych cieplnie, ogrzewanych lub chłodzonych, nieposiadających świadectwa ATP,
 • w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • wskutek parkowania w miejscach niestrzeżonych lub bez dozoru konwojenta, chyba że umówiono się inaczej,
 • kar pieniężnych nałożonych na ubezpieczającego lub osoby przez niego zatrudnione, przez właściwe organa oraz konfiskaty towaru,

 • wskutek siły wyższej, działań wojennych, rewolucji, strajków, akcji terrorystycznych oraz działań substancji radioaktywnych