Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika obrotu nieruchomościami

ubezpieczenie posrednika nieruchomosciPośrednik nieruchomości

Zawód pośrednika nieruchomości to zawód obarczony dużym ryzykiem, w związku z szeregiem ważnych, odpowiedzialnych czynności i transakcji, jakie pośrednik ma do wykonania. W zakresie tych czynności leży m.in. sprawdzenie wszystkiego pod względem technicznym i prawnym zarówno w kwestii danych nieruchomości jak też w kwestii podpisywanych umów.

Akty prawne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym szczegółowo przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku. Uzupełniło ono Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnie 1997 roku.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody powstałe w wyniku działania lub też zaniechania określonych działań przez ubezpieczonego przez cały okres trwania umowy.

Działania te opierają się przede wszystkim na czynnościach zmierzających do podpisania przez inne osoby umów dotyczących:

  • kupna lub sprzedaży praw do nieruchomości,
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości lub też ich poszczególnych części.

W zakresie czynności pośrednika objętych także ubezpieczeniem jest wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz szeroko rozumianego doradztwa w zakresie rynku nieruchomości. Wyłączenie od odpowiedzialności Zgodnie z treścią rozporządzenia ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

  • spowodowanych przez uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy, wyrządzonej przez ubezpieczonego krewnym i spowinowaconym (a więc małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu, zstępnemu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie przysposobionej lub jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony prowadzi wspólne życie,
  • spowodowanych przez ubezpieczonego w okresie pozbawienia lub zawieszenia licencji zawodowej, za wyjątkiem przypadków gdy szkoda jest następstwem czynności wykonanych przed okresem pozbawienia lub zawieszenia licencji,
  • polegających na zapłacie kar umownych,
  • wynikających z działań wojennych, zamieszek i aktów terroru.

Czas podpisania umowy

W przypadku rozpoczęcia nowej działalności umowę należy podpisać nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych pośrednika.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma, jaką gwarantuje ubezpieczyciel w przypadku odpowiedzialności cywilnej, dotycząca jednego lub wszystkich zdarzeń, których następstwa objęte są umową wynosi równowartość 25.000 euro.

Korzyści

Ubezpieczenie w przypadku pośredników obrotu nieruchomościami jest ubezpieczeniem obowiązkowym, wynikającym z treści powyższej Ustawy i Rozporządzenia. Wynika z niego wiele korzyści. Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej związanej z wykonywaniem czynności pośrednika nie tylko zwiększa jego bezpieczeństwo i komfort pracy, minimalizując ryzyko wykonywanego zawodu, ale też podnosi jego wiarygodność wśród kontrahentów, którzy również czują się z tego tytułu bezpieczniejsi. W przypadku bowiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca należne jej odszkodowanie.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości znajdziesz tutaj: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/0.html