Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej parking strzeżony

Parking strzeżony

Definicja parkingu strzeżonego, drobnymi kwestiami różni się między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi np.:

parking strzezonyPZU S.A. parking strzeżony definiuje jako: „teren ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking;”

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.: „parking strzeżony – miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych, które posiada zabezpieczenia w postaci ogrodzenia trwale połączonego z ziemią, całodobowy dozór, oświetlenie w porze nocnej, zapory blokujące wjazd i wyjazd z parkingu”;

TUiR WARTA S.A.: ”parking strzeżony – teren wydzielony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking”.

Pojazd na parkingu strzeżonym można zostawić na zasadzie:

  • wynajmu miejsca parkingowego na czas postoju,
  • umowy o przechowaniu (art. 835 i 837 K.C.) – w tym wypadku osoba przechowująca pojazd będzie odpowiadać za niewłaściwe wykonanie zobowiązania (art. 471 K.C.). Uniknięcie odpowiedzialności w tym wypadku będzie możliwe tylko wtedy, gdy wykaże on, że nienależyte wykonanie zobowiązania i za jego skutek nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto parkingi strzeżone z reguły mają swoje regulaminy (nie są zobowiązane do ich posiadania) i bardzo często wyłączają swoją odpowiedzialność za kradzież oraz wymagają ubezpieczenia AC od posiadaczy pojazdów.

Ubezpieczenie OC osoby prowadzącej parking strzeżony – przedmiot i zakres ubezpieczenia

W przypadku osoby prowadzącej parking strzeżony ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dobrowolne. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe, które powstały wskutek zdarzeń podczas całego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie dotyczy szkód w pojazdach, które pozostawione zostały na parkingu strzeżonym zgodnie z aktualnym i obowiązującym regulaminem. Ochroną objęte zostają szkody powstałe na obszarze parkingu od chwili wjazdu na jego teren i przyjęciu pojazdu przez ubezpieczonego do momentu wydania pojazdu osobie upoważnionej i opuszczenia parkingu strzeżonego.

Ubezpieczenie OC – dwa warianty odpowiedzialności

Z reguły umowa ubezpieczeniowa zostaje sporządzona na podstawie standardowego dokumentu: „Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej” – zapewnia on ochronę w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Odpowiedzialność deliktowa regulowana jest przez art. 415-449 K.C. i w treści zostały wyróżnione trzy rodzaje:

  • odpowiedzialność na zasadzie winy,
  • odpowiedzialność na zasadzie ryzyka,
  • odpowiedzialność na zasadzie słuszności.

Odpowiedzialność kontraktowana regulowana jest przez art. 471-491 K.C. i odnosi się do szkód majątkowych, które nastąpiły wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania określonego w umowie. Podstawą w takiej formie odpowiedzialności jest zasada winy.

Ubezpieczenie OC – czego nie obejmuje?

Ubezpieczenie można odpłatnie rozszerzyć o szkody, które nie zostały objęte w podstawowym ubezpieczeniu OC m.in.:

  • kradzieży pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia wskutek rabunku,
  • kradzieży przesyłki towarowej z pojazdu wskutek dokonanego rabunku.