Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Transport drogowy

Jedną z najważniejszych gałęzi transportu jest transport drogowy – ładunki i pasażerowie przemieszczani są tylko i wyłącznie po drogach lądowych przy udziale kołowych środków transportu. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg. Ustawa o transporcie drogowym dzieli transport na kilka rodzajów.

Podział transportu ze względu na działalność gospodarczą:

 • transport zarobkowy,
 • transport niezarobkowy.

Podział transportu ze względu na zasięg terytorialny:

 • krajowy transport drogowy,
 • międzynarodowych transport drogowy.

Przewoźnik drogowy

Pojęcie przewoźnika drogowego definiuje tekst ustawy z 6.09.2001 roku o transporcie drogowym. Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca, który uprawniony jest do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania:

 • licencji – wydawana jest ona przez ministra do spraw transportu lub określony organ samorządu terytorialnego, który zezwala wykonywania działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego;
 • zezwolenia – jest to decyzja administracyjna wydana przez organ samorządu lub ministra do spraw transportu, która uprawnia przewoźnika do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego;
 • certyfikatu kompetencji zawodowych – jest to dokument potwierdzający kwalifikacje i wiedzę, które niezbędne są do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

transport drogowyUbezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym jest świadczeniem dobrowolnym. Skierowane jest ono do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi i wykonują w celach zarobkowych drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym przy użyciu własnych pojazdów lub pojazdów podnajętych. Posiadanie ubezpieczenia jest nieobowiązkowe, jednak z reguły większość firm spedycyjnych i klientów wymaga takiej formy ochrony. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia nie jest regulowany przez ustawy i zależy on przede wszystkim od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Z reguły większość towarzystw ochroną obejmuje szkody związane z:

 • uszkodzeniem towaru,
 • całkowitym zaginięciem przewożonego towaru,
 • częściowym zaginięciem towaru.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje wypłatę odszkodowania w następstwie m.in.:

 • poniesionych i udokumentowanych przez przewoźnika kosztów, które mają na celu zniwelować szkody,
 • poniesionych kosztów ustalenia przyczyny i rozmiarów szkody,
 • poniesionych kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy rzeczoznawcy,
 • poniesionych kosztów związanych z przeładunkiem i przechowywaniem towarów w przypadku, gdy czynności te zostały wymuszone przez wypadek drogowy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Szczegółowy zakres i przedmiot ubezpieczenia jest zależny od określonego towarzystwa ubezpieczeniowego, podobnie rzecz wygląda z wyłączeniami. Ubezpieczyciele najczęściej nie wypłacają odszkodowań za szkody, który zostały wyrządzone przez m.in.:

 • rażące niedbalstwa,
 • naruszenie przepisów prawda drogowego,
 • niewłaściwe załadowanie lub opakowanie towaru,
 • wady ukryte przewożonego towaru,
 • użycie nieodpowiedniego pojazdu,
 • postój, parkowanie lub zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym,
 • pozostawienie pojazdu wraz z towarem bez opieki,
 • kierowcę pojazdu, który był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
 • działania wojenne, rewolucje, strajki, zamieszki i rozruchy, wojnę domową.

Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest indywidualnie i zawarta jest w umowie. Uzależniona jest ona od wartości przewożonego towaru. Jest to ustalona w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela z tytuły pojawienia się szkody w przewożonym towarze.

Towary, które nie podlegają ubezpieczeniu lub ubezpieczone zostają za dopłatą

Lista towarów wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej jest różna u poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, najczęściej są to jednak:

 • leki,
 • pieniądze,
 • żywe zwierzęta,
 • dokumenty,
 • dzieła sztuki,
 • przedmioty niebezpieczne.

Podniesiona składka ubezpieczenia OC zostanie w przypadku przewożenia takich towarów jak:

 • wyroby tytoniowe,
 • kawa,
 • czekolada,
 • alkohol,
 • sprzęt telekomunikacyjny,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • części samochodowe,
 • opony samochodowe.

Polisy są elastyczne i przewoźnik może ich zakres, jak i przedmiot dowolnie rozszerzyć za dopłatą.