Obowiązkowe ubezpieczenia OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

ubezpieczenia samolotoweObowiązek posiadania OC

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych podmiotów, świadczących usługi lotnicze, wynikł z konieczności dostosowania prawa polskiego do unijnego. Zakres oraz przedmiot ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.

Co obejmuje ubezpieczenie OC dla użytkowników samolotów?

Ubezpieczenie OC dla użytkowników samolotów obejmuje szkody częściowe i całkowite powstałe przy:

 • starcie i lądowaniu
 • w trakcie lotu, kołowania lub postoju
 • w trakcie remontu, modernizacji i naprawy

Szkody powstać mogły zarówno w powietrzu, wodzie, jak i na ziemi. Ubezpieczenie OC dotyczy szkód:

 • wyrządzonych pasażerowi, jak rozstrój zdrowia lub śmierć
 • uszkodzenie, utratę lub kradzież bagażu
 • uszkodzenie, utratę lub kradzież załadunku
 • rzeczy osobiste załogi
 • zaistniałe w statku powietrznym

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2.700 kg w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 SDR, a powyżej tej masy na kwotę nie niższą niż 250 000 SDR. SDR – to specjalne prawo ciągnienia, wirtualna waluta, wymyślona w 1967 roku w celu ułatwienia międzynarodowych rozliczeń.

OC nie dotyczy

Ubezpieczenie OC użytkowników samolotów nie dotyczy:

 • państwowych statków powietrznych,
 • statków powietrznych zaangażowanych w akcje poszukiwawczo-ratownicze,

 • statków powietrznych zaangażowanych w niesienie pomocy medycznej (np. w czasie klęski żywiołowej),

 • statków powietrznych należących do lotnictwa ogólnego,

 • prototypów omawianych urządzeń,

 • statków powietrznych z jakichś względów niedopuszczonych do lotu,

 • lotni, paralotni, spadochronów, latawców (czyli modeli o masie startowej poniżej 20 kilogramów)