Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów

adwokat ubezpieczenie ocKim jest adwokat?

Zawód adwokata jest ściśle regulowany przepisami. Samo słowo pochodzi z łaciny (advocare) i oznacza „wołanie, wzywanie na pomoc”. By móc wykonywać zawód adwokata należy ukończyć studia prawnicze, odbyć odpowiednią praktykę, nazywaną aplikacją, w kancelarii prawnej oraz zdać państwowy egzamin. Adwokaci mogą prowadzić swoją praktykę samodzielnie lub w zespołach adwokackich.

Do obowiązków zawodowych adwokatów należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie i reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami. W przeciwieństwie do radców prawnych adwokaci nie mogą pozostawać do swoich klientów w stosunku pracy. Mają natomiast prawo być obrońcami w sprawach karnych, czego nie wolno podejmować się radcom.

Podsumowując zawód adwokata polega na:

 • udzielaniu porad prawnych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • opracowywaniu aktów prawnych
 • występowaniu przed urzędami oraz sądami

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC

O obowiązku posiadania przez adwokatów ubezpieczenia od szkody cywilnej informuje ustawa, regulująca wykonywanie tego zawodu z dnia 26 maja 1982 r., określana „Prawem o adwokaturze”. W puncie 8b ustawodawca stwierdza, że adwokaci są zobowiązani do ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności zawodowych. Dodatkowe wymogi określa określa Rozporządzenie Ministra Finansów o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokatów z dnia 11 grudnia 2003 roku.

Kiedy powstaje obowiązek posiadania OC?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przed adwokata powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów oraz najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem czynności zawodowych, określonych przez ustawę „Prawo o adwokaturze”.

Suma gwarancyjna

Minimalną sumą gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem OC, wynosi równowartość 50 tysięcy euro w polskiej walucie. Przeliczona ona zostaje na złotówki według średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polsk.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje

Ustawa dokładnie reguluje czego nie obejmuje ubezpieczenie OC:

 • szkód (uszkodzenia, zniszczenia, utrata mienia), które wyrządzone zostały przez ubezpieczonego: małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu, wstępnemu i powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony jest we wspólnym pożyciu;
 • szkód, które wyrządzone zostały po pozbawieniu adwokata uprawnień zawodowych lub gdy zostały one wyrządzone podczas okresu zawieszenia jego uprawnień;
 • szkód, które związane są z zapłatą kar umownych;
 • szkód, które są następstwem działań wojennych, rozruchów i zamieszek, stanu wojennego, jak i również aktów terroru.

Korzyści z posiadania OC:

 • wypełnienie przepisów, określonych w „Prawie o adwokaturze”
 • minimalizacja ryzyka zawodowego
 • poczucie bezpieczeństwa oraz budowanie wiarygodności w oczach kontrahentów
 • znaczne ułatwienie w naprawieniu szkody, wyrządzonej w wyniku prowadzenia działalności zawodowej