Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Kim jest notariusz?

Notariusz to zawód zaufania publicznego, co znaczy, że korzysta z ochrony i praw, przysługujących funkcjonariuszom państwowym. Do zakresu obowiązków notariuszy należy między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, protokołów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów, przechowywanie dokumentów, pieniędzy, kosztowności oraz sporządzanie wypisów, odpisów i kopii dokumentów. Ze względu na dużą odpowiedzialność oraz konsekwencje, jakie mogą wynikać z niewłaściwego dopełnienia obowiązków przez notariusza ustawodawca nałożył na niego obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, by choć częściowo chronić interes klientów.

ubezpieczenia oc notariuszPodstawa prawna wykonywania zawodu notariusza

Szczegółowo zawód notariusza reguluje „Prawo o notariacie” z 14 grudnia 1991 roku. W artykule 19 a ustawodawca zobowiązuje notariuszy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, by pokryć szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notarialnych. Dodatkowo warunki ubezpieczenia reguluje także Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności zawodowych.

  • Minimalną sumą gwarancyjną, na jaką zawarta powinna być umowa o ubezpieczeniu, jest równowartość w złotówkach 50 tysięcy euro
  • Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje najpóźniej dzień przed podjęciem przez notariusza czynności zawodowych, określonych w „Prawie o notariacie”
  • Ubezpieczeniu podlegają wszystkie czynności zawodowe, określone przez ustawę „Prawo o notariacie”

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

Istnieją wyłączenia, w wyniku których szkoda nie zostanie naprawiona z obowiązkowego OC. Szczegółowo określa je Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej notariuszy:

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu ani powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, przysposobionym dzieciom oraz osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu.
  • wspólnikom lub osobom współubezpieczonym.
  • powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy notariuszy, a także w następnie zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, chyba, że szkoda powstała przed nastąpieniem tych okoliczności.
  • w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek lub aktów terroru.

Korzyści płynące z posiadania OC:

Z posiadania obowiązkowego OC płynie szereg korzyści:

  • przestrzeganie wymogów ustawy „Prawo o notariacie” oraz Rozporządzenia Ministra Finansów o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej notariuszy
  • większa wiarygodność notariusza w oczach klientów, a także właściwe zabezpieczenie ich interesów i prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej przed ewentualnymi roszczeniami
  • świadomość minimalizacji ryzyka zawodowego i szkód, jakie mogą nastąpić w wyniku wykonywania obowiązków notariusza.