Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to prawnik, świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Zajmuje się głównie udzielaniem porad prawnych, opinii, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami. Dostęp do zawodu jest regulowany. By zostać radcą należy ukończyć studia prawnicze, odbyć stosowną praktykę oraz zdać egzamin państwowy. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W ostatnich latach poszerzono znacznie kompetencje radców, zezwalając im również na prowadzenie spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia, a także występowania jako pełnomocnik strony (poza pełnieniem funkcji obrońcy) w sprawach karnych i karnoskarbowych. W przeciwieństwie do adwokatów radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy.

radca prawny ubezpieczenie oc

Obowiązek posiadania OC

Ze względu na dużą odpowiedzialność wykonywania zawodu radcy prawnego ustawodawca wprowadził obowiązek posiadania przez radców ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wynika on z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Stwierdza ono, że:

  • minimalną sumą, na jaką zawarta powinna być umowa o ubezpieczeniu, jest równowartość w złotówkach 50 tysięcy euro.
  • Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje najpóźniej dzień przed podjęciem przez radcę prawnego czynności zawodowych.
  • Ubezpieczeniu podlegają wszystkie czynności zawodowe, określone przez ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód

Ustawodawca określił wyłączenia od ubezpieczenia, w których przypadku nie zostaną naprawione szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu ani powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, przysposobionym dzieciom oraz osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, wspólnikom lub osobom współubezpieczonym.
  • powstałe po skreśleniu ubezpieczonego z listy radców prawnych, a także w następstwie zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, chyba, że szkoda powstała przed nastąpieniem tych okoliczności.
  • w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek lub aktów terroru.

Korzyści płynące z posiadania OC

Z posiadania OC płyną następujące korzyści:

  • przestrzeganie wymogów ustawy o radcach prawnych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
  • większa wiarygodność radcy prawnego w oczach klientów, a także właściwe zabezpieczenie ich interesów i prowadzonej przez radcę działalności gospodarczej przed ewentualnymi roszczeniami
  • świadomość minimalizacji ryzyka zawodowego i szkód, jakie mogą nastąpić w wyniku wykonywania obowiązków radcy.