Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

Kim jest rzecznik patentowy?

Rzecznikiem patentowym jest inżynier lub prawnik, który świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym i podmiotom gospodarczym z zakresu własności przemysłowej. Zasady wykonywania zawodu określone zostały w ustawie o rzecznikach patentowych z dnia 11.04.2001 roku. Zawód rzecznika patentowego należy do zawodów zaufania publicznego i prawo do jego wykonywania ma osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia magisterskie – przede wszystkim studia prawnicze lub techniczne,
  • ukończyła aplikację rzeczniowską, która regulowana jest na mocy ustawy,
  • zdała egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną.

Osoba przed rozpoczęciem swojej działalności zawodowej musi zostać wpisana na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Rzecznik patentowy występuje w roli zarówno doradcy, jak i powiernika różnych projektów oraz wynalazków. Nierzadko wartość ekonomiczna tego rodzaju innowacyjnych przedmiotów jest bardzo wysoka. Rzecznik musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą i techniczną, którą powinien we własnym zakresie pogłębiać.

rzecznik patentowyUbezpieczenie OC rzeczników patentowych – podstawy prawne

Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są podmioty, o których mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 11.04.2001 roku o rzecznikach patentowych. Jego zakres i przedmiot reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych. Ubezpieczenie kierowane jest do rzeczników patentowych, którzy wykonują swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w kancelarii patentowej.

Zakres ubezpieczenia OC i zawarcie umowy

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rzecznika patentowego za szkody, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonego przy świadczeniu pomocy w kwestiach własności przemysłowej. Obejmuje ono odpowiedzialność rzeczników patentowych za szkody wyrządzone wskutek działania lub zaniechania podmiotu ubezpieczonego, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Polisa OC musi zostać zawarta nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności zawodowej przez rzecznika patentowego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w kancelarii patentowej. Osoba świadcząca na terytorium RP usługi transgraniczne musi zawrzeć ubezpieczenie nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna OC wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których następstwa objęte są umową ubezpieczenia OC. Kwota ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro przedstawionego przez NBP po raz pierwszy w roku, którym umowa OC została zawarta.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2003 roku nie obejmuje:

  • szkód, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego: małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • szkód, które zostały wyrządzone po skreśleniu ubezpieczonego z listy rzeczników patentowych, jak i również podczas okresu zawieszenia rzecznika w prawach do wykonywania zawodu;
  • szkód wynikających z zapłaty kar umownych;
  • szkód powstałych w następstwie rozruchów i zamieszek, działań wojennych i aktów terroru.