Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

zarzadca nieruchomosciKim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność dotyczącą zarządzania nieruchomościami na własne ryzyko i rachunek. Osoba taka musi posiadać licencję zarządcy nieruchomości – nadawana jest ona na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. O licencje może starać się każda osoba z wykształceniem wyższym z zakresu gospodarki nieruchomościami lub ukończyć stosowane studia podyplomowe. Dodatkowo osoba taka musi posiadać odpowiednią praktykę zawodową. Zarządcy nieruchomości nie posiadają samorządu zawodowego i obecnie (stan na rok 2011) zorganizowani są w pięciu krajowych federacjach i kilku międzynarodowych organizacjach. Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest ciągłe doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wykonywania czynności, które zawarte zostały w art.185 ust.1 i ust.1a z ustawy z dnia 21.08.1997 roku, a jest to m.in.:

  • podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, które mają na celu zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości;
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  • wykonywanie opracowań i ekspertyz.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla zarządców nieruchomości, jego zakres i przedmiot określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody, które powstały wskutek jego działań lub zaniechań w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Polisa OC musi zostać zawarta najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności zawodowej zarządcy.

Ubezpieczenie OC w przypadku, gdy zarządca wykonuje swoje czynności przy pomocy innych osób

Zarządca nieruchomości może wykonywać swoje czynności zawodowe przy pomocy innych osób, które działają pod jego ścisłym nadzorem – w takim wypadku ubezpieczenie OC zarządcy również obejmuje szkody wyrządzone zaniechaniem lub działaniem tych osób.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w stosunku do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń podczas całego okresu ubezpieczenia, których następstwa objęte są umową ubezpieczenia OC. Kwota ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym to umowa OC została zawarta.

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

  • szkód, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego: małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • szkód, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonego po tym, jak został on pozbawiony licencji zawodowej, również dotyczy to okresu zawieszenia licencji zawodowej;
  • szkód polegających na zapłacie kar umownych;
  • szkód, które powstały w następstwie zamieszek i rozruchów, działań wojenny i aktów terroru.