Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Architekt

Zawód architekta jest interdyscyplinarny – łączy wiele dziedzin nauki, w związku z tym jest on trudny do precyzyjnego zdefiniowania. W Polsce architektem może być osoba, która uzyskała dyplom magistra inżyniera architekta, posiada niezbędne uprawnienia budowlane oraz jest członkiem Izby Architektów RP lub/i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Architekt poprzez projektowanie obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz realizację, współtworzy kulturę materialną.

Inżynier budownictwa

Zawód inżyniera budownictwa w Polsce zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego i posiada on swój samorząd zawodowy – Polska Izba Inżynierów Budownictwa. By móc wykonywać zawód osoba musi zdobyć odpowiednie wykształcenie, ukończyć praktykę zawodową oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się m.in.:

 • projektowaniem (wykonywanie projektów budowlanych, technologicznych itd.),
 • planowaniem budowy,
 • kierowaniem budowy,
 • eksploatacją obiektów budowlanych.

Hierarchia i podział ze względu na specjalności zawodu inżyniera budownictwa zawarta została w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa – podstawy prawne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dedykowane jest architektom i inżynierom budownictwa, którzy samodzielnie wykonują funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z ustawy z dnia 7.0.7 1994 roku. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Natomiast zakres i przedmiot ubezpieczenia OC określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

architekt inzynier budownictwoCo obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną architektów i inżynierów budownictwa za wyrządzone szkody wskutek działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem samodzielnych zadań technicznych w budownictwie w charakterze posiadanych uprawnień budowlanych, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zobowiązana jest każda osoba, która została wpisana na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa w terminie do 30 dni od dnia wpisu.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jego zdarzenia, którego skutki obejmują umowę ubezpieczeniową. Wysokość kwoty zostaje ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa OC została zawarta.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

 • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym, które zostały przez niego zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub wykonującym usługi lub roboty na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy, usług lub robót na rzecz ubezpieczonego;
 • szkód, które miały miejsce po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, jak i również w okresie zawieszenia w prawach członka izby;
 • szkód wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;
 • szkód związanych z zapłatą kar umownych;
 • szkód, które wyniknęły z normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych;
 • szkód powstałych wyniku naruszenia praw autorskich, jak i również patentów;
 • szkód powstałych wskutek działań wojennych, zamieszek i rozruchów, stanu wojennego i aktów terroru.