Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej

Co to jest impreza masowa?

Charakterystykę imprezy masowej regulują przepisy, przede wszystkim nacisk w ustawie został położony na liczbę osób. Impreza masowa ma miejsce jeśli:

  • w budynku znajduje się nie mniej niż 500 osób;
  • w terenie otwartym jest co najmniej 1.000 osób (płyty miejskie, stadion, obiekt nie będący budynkiem itp.);
  • w imprezie sportowej w obiekcie zamkniętym uczestniczy nie mniej niż 300 osób.

Z imprez masowych wyłączone są imprezy m.in.:

  • odbywające się w operach, filharmoniach, kinach, galeriach sztuki, muzeach i w innych tego rodzaju obiektach;
  • odbywające się w szkołach;
  • organizowane na terenie otwartym portu powszechnego o zakresie rekreacji ruchowej (nieodpłatne i ogólnodostępne).

impreza masowaObowiązki organizatora imprezy masowej

Organizatorem imprezy masowej może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Obowiązki organizatora reguluje ustawa z dnia 20.03.2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa może zostać przeprowadzona tylko w przypadku, gdy organizator otrzyma wymagane zezwolenia. Zobowiązany jest on również do odpowiedniego zabezpieczenia imprezy na miejscu i podczas jej trwania. Organizator musi spełnić szereg wymogów, przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, drogi ewakuacyjne itp.). Do jego obowiązków należy także zatrudnienie służb medycznych, porządkowych i informacyjnych. Organizator musi wydzielić odpowiednie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy, a także zapewnić łączność między nimi. Opracowany i udostępniony przez organizatora powinien być regulamin terenu (obiektu) lub regulamin imprezy masowej – zawierać on powinien m.in. warunki uczestnictwa, instrukcję postępowania w przypadku zagrożeń. Ponadto każdy organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.03.2010 roku określa zakres i przedmiot obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Przeznaczone jest ono dla organizatorów masowych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, na które wstęp jest odpłatny. Ubezpieczenie pokrywa szkody, które zostały wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek działań lub zaniechań organizatora.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie jest wartością stałą i zależna jest od charakteru imprezy, liczby uczestników i miejsca jej przeprowadzania. Suma gwarancyjna w przypadku masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej odbywającej się na stadionie przy liczbie uczestników nie mniejszej niż 1.000 osób i nie większej niż 2.000 wyniesie 22.500 euro. Natomiast minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do imprezy sportowej organizowanej na stadionie dla nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż dla 2.000 uczestników wyniesie 30.000 euro. Kwoty ustalane są przy cenie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym to OC zostało zawarte.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z ustawą nie obejmuje:

  • szkód, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego (w tym wypadku organizatora imprezy masowej): małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • szkód powstałych w następstwie działań wojennych,
  • szkód polegających na zapłacie kar umownych.