Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

doradztwo podatkoweDoradca podatkowy

Zawód doradcy podatkowego został powołany 1.01.1997 roku na mocy ustawy z dnia 5.07.1996 roku o doradztwie podatkowym. Zawód ten wykonywać może osoba fizyczna, która została wpisana na listę doradców podatkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradcą może zostać również osoba prawna, która wpisana została do rejestru osób prawnych uprawnionych do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa podatkowego. Jednak, by uzyskać wpis każda osoba musi zdać z wynikiem pozytywnym dwustopniowy (pisemny i ustny), państwowy egzamin. Doradca podatkowy podlega ochronie ustawowej, może on również wystąpić w roli pełnomocnika w postępowaniu sądowej kontroli decyzji administracyjnych w przypadku obowiązków podatkowych. Do jego obowiązków należy m.in.:

  • udzielanie porad, wyjaśnień i opinii z zakresu doradztwa podatkowego podatnikom, inkasentom i płatnikom – na ich rzecz lub na ich zlecenie,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych w imieniu lub na rzecz płatników, inkasentów i podatników.

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego bez uprawnień podlega karze grzywny.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego

Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, zakres i przedmiot ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065). Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1.01.2004 roku. Ubezpieczenie musi zostać zawarte nie później niż na dzień przed rozpoczęciem działalności z zakresu prawa podatkowego.

Ubezpieczenie ochroną obejmuje wszelkie szkody, które wyrządzone zostały wskutek działania lub zaniechania doradcy podatkowego przy wykonywaniu czynności z zakresu doradztwa podatkowego (art. 2, ust. 1 z ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 1.07.1996 roku), podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna określona została w rozporządzeniu i wynosi 10.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Wysokość kwoty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym to umowa OC została zawarta.

Ubezpieczenie OC to podstawa w działalności doradcy podatkowego

Zawarcie ubezpieczenia OC przez doradcę podatkowego jest obowiązkowe i wynika z ustawy o doradztwie podatkowym. W zakresie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ono ochronę związaną z działalnością doradztwa podatkowego. Umowa zabezpiecza doradcę przed pokrywaniem wyrządzonych szkód osobom trzecim z własnych środków.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje

Odszkodowanie z OC doradcy podatkowego nie zostanie wypłacone w przypadku:

  • szkód (uszkodzenia, zniszczenia, utrata mienia), które wyrządzone zostały przez ubezpieczonego: małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu, wstępnemu i powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony jest we wspólnym pożyciu;
  • szkód, które zostały wyrządzone po skreśleniu ubezpieczonego z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu go z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
  • szkód polegających na wypłacie kar umownych;
  • szkód, które powstałych w następstwie działań wojennych, rozruchów i zamieszek, stanu wojennego oraz aktów terroru.

Brak ubezpieczenia OC doradcy podatkowego

Brak posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego może spowodować wykreślenie go z listy doradców, a także w ostateczności może on utracić prawo do wykonywania zawodu.