Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego

ubezpieczenia ochrona samochoduObowiązkowe ubezpieczenie OC

Każda osoba, która posiada pojazd mechaniczny ma obowiązek go ubezpieczyć poprzez podpisanie odpowiedniej umowy. W dokumencie tym chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami wynikłymi w czasie ruchu pojazdów.

Pojazdy mechaniczne to: samochody (osobowe i ciężarowe), ciągniki rolnicze, motorowery i pojazdy wolnobieżne. Każdy pojazd musi być zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polsce przez cały okres swojego użytkowania, to samo dotyczy oczywiście powyższego ubezpieczenia.

Obowiązek ten dotyczy również osób, które jeszcze nie zarejestrowały swojego pojazdu oraz osób, które tylko prowadzą pojazdy mechaniczne. Posiadacz pojazdu bądź jego kierowca musi zająć się ubezpieczeniem OC od momentu pierwszego wyjechania tymże pojazdem.

Co gwarantuje komunikacyjne ubezpieczenie OC?

Jeżeli właściciel bądź kierowca konkretnego samochodu miał wypadek w czasie ruchu tego pojazdu, który poskutkował śmiercią, trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia bądź jego stałą utratą, zniszczeniem mienia lub jego uszkodzeniem – osoba poszkodowana dostanie od ubezpieczyciela stosowne odszkodowanie z tego tytułu. Co ważne: ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie szkód osobom trzecim – nie samemu ubezpieczonemu.

Co oznacza pojęcie „ruch pojazdu”?

Poza jadącym pojazdem w pojęcie „ruch pojazdu” zgodnie z ustawą wlicza się również takie sytuacje, jak:

 • Wsiadanie bądź wysiadanie z wnętrza pojazdu mechanicznego,
 • Rozładowywanie bądź załadowywanie pojazdu mechanicznego w sposób bezpośredni,
 • Zatrzymywanie konkretnego pojazdu lub postój.

Terminy wejścia w życie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

W momencie, w którym właściciel podpisuje umowę dotyczącą ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, płaci pierwszą składkę bądź pierwszą ratę (szczegóły na ten temat są ustalone w powyższej umowie) zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ewentualnego wypłacenia ewentualnym poszkodowanym należytego odszkodowania.

W sytuacji, gdzie w umowie zawarta jest informacja, zgodnie z którą właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązał się do płacenia pierwszej składki bądź raty w terminie późniejszym niż data zawarcia umowy zakład zobowiązany jest do odpowiedzialności w terminie wcześniejszym (podpisanie umowy przez obie strony).

Inaczej jest tylko w sytuacjach, gdy:

 • Umowa dotycząca ubezpieczenia jest podpisana na okres krótszy niż dwanaście miesięcy, jednak odpowiedzialność musi być rozpoczęta najpóźniej w chwili, w której pojazd mechaniczny zostanie wprawiony w ruch,
 • Umowa dotycząca ubezpieczenia została podpisana przez zarejestrowaniem pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu

Suma gwarancyjna to kwota, która stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Inaczej mówiąc – jest to maksymalna kwota odszkodowania, którą zobligowany jest pokryć ubezpieczyciel. W przypadku obowiązkowego OC samochodu, od dnia 11 czerwca 2012 roku kwoty te wynoszą:

 • 5.000.000 EURO za szkody osobowe,
 • 1.000.000 EURO za szkody w mieniu.

Jeśli szkoda powstanie w innym kraju niż Polska, sumę gwarancyjną stanowić będzie ta, która obowiązuje w danym państwie (jednak nie mniej, niż kwoty określone na terenie Polski).

Czy składki za ubezpieczenie OC mogą zostać zwrócone?

Właściciel pojazdu mechanicznego bądź osoba ubezpieczająca może liczyć na zwrot składki za ubezpieczenie (jeżeli rzecz jasna nie było żadnych sytuacji w których ubezpieczeni dostali odszkodowania), jeżeli:

 • Pojazd został wyrejestrowany z rejestru pojazdów mechanicznych w Rzeczypospolitej Polsce,
 • Właściciel ma dokumentację świadczącą o trwałym utracie posiadania rzeczonego pojazdu mechanicznego,
 • Umowa dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta między zakładem ubezpieczeń a właścicielem pojazdu mechanicznego została rozwiązana.

Jeżeli dana osoba może liczyć na zwrot składki, pieniądze dostanie w okresie czternastu dni od złożenia odpowiedniej dokumentacji oraz wniosku w tej sprawie.

Kontrola umowy dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Poniższe osoby są upoważnione do pełnienia kontroli w związku z obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych:

 • Przedstawiciele policji,
 • Przedstawiciele organów celnych,
 • Przedstawiciele straży granicznej,
 • Przedstawiciele organów które zajmują się rejestrowaniem wszelkich pojazdów mechanicznych oraz
 • Przedstawiciele inspekcji transportu drogowego.

Jeżeli osoba prowadząca pojazd mechaniczny bądź będąca jego właścicielem w sytuacji spowodowania wypadku drogowego (co oznacza szkodę wyrządzoną drugiej osobie, pieszej bądź prowadzącej inny pojazd mechaniczny oraz wyrządzenie szkód w mieniu/majątku osoby trzeciej) odmówi pokazania stosownych dokumentów dotyczących zarówno obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak i rejestracji pojazdu mechanicznego bądź dokumentu świadczącego o posiadaniu prawa jazdy – osoba ta będzie musiała uiścić odpowiednią opłatę karną w wysokości określonej w innych aktach prawnych.

Ponadto prawo do sprawowania kontroli posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych mają również:

 • Przedstawiciele ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego,
 • Przedstawiciele innych organów, których podstawowym obowiązkiem jest aktywna kontrola ruchu drogowego oraz
 • Przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska.

Kary za brak ubezpieczenia OC

W przypadku braku ważnej polisy komunikacyjnego ubezpieczenia OC, stosowne organy zobligowane są do ukarania właściciela pojazdu poruszającego się bez ważnego ubezpieczenia. W 2012 roku kary te kalkulowane są w oparciu o minimalne wynagrodzenie:

 • samochody osobowe: 2-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (~3000),
 • samochody ciężarowe lub autobusy: 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (~4500),
 • motocykle: jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia (~500).

Dodatkową zmienną decydującą o wysokości kary jest czas przez jaki nie było opłacone ubezpieczenie OC:

 • do 3 dni: 20% podstawy,
 • do 14 dni: 50% podstawy,
 • powyżej 14dni: 100% podstawy.

Gdzie kupić obowiązkowe OC dla samochodu? Które wybrać?

W Polsce wciąż najpopularniejszym sposobem zakupu obowiązkowego OC pojazdu jest… wizyta u agenta ubezpieczeniowego. Warto jednak zastanowić się czy nie lepiej skorzystać z dobrodziejstw, które oferuje nam Internet. Dostępnych mamy wiele stron, które oferują ubezpieczenia OC: wszyscy ubezpieczyciele (zwłaszcza Ci direct) oferują możliwość obliczenia składki (oraz zakup) polisy online. 

Sama historia ubezpieczeń online w Polsce jest dość ciekawa (polecamy!). Kolejne Towarzystwa wchodzące na nasz rynek oferowały (i oferują) coraz więcej. Jak odnaleźć się w tej ofercie? Przede wszystkim:

Oczywiście zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem: przy zakupie samego OC znaczenie ma tylko cena. Nie zapominajmy o tym wykupując obowiązkową polisę…