Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna o wykształceniu wyższym magisterskim (w niektórych przypadkach wymagane są również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości), która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia te nadawane są przez Ministra Infrastruktury, a uzyskuje się je przez pozytywne zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Uprawnienia zawodowe wydawane są na podstawie dwóch ustaw:

  • z dnia 17.05.1989 roku, która dotyczy prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  • z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca majątkowy prawo do wykonywania zawodu uzyskuje od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych – rejestr prowadzi Minister Infrastruktury, a publikowany jest w jego Dzienniku Urzędowym, jaki i również na stronach internetowych Ministerstwa.

Każda osoba nie posiadająca uprawnień zawodowych, a prowadząca działalność zawodową w zakresie rzeczoznawcy majątkowego zagrożona jest karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy

rzeczoznawca majatkowyRzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie i na podstawie przepisów prawa. Określa on wartość nieruchomości, a także urządzeń i maszyn, które są z nią związane. Wycena sporządzana jest w formie pisemnej – forma operatu szacunkowego. Rzeczoznawca może wystąpić do sądów i właściwych organów o udostępnienie danych (wymienione one zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami), które są mu niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Ma on również prawo do sporządzania wyrysów i wpisów z udostępnionych mu dokumentów i danych. Wycena musi zostać wykonana w sposób obiektywny, a gdy nie ma takiej możliwości rzeczoznawca może odmówić jej sporządzenia. Wycenie rzeczoznawcy mogą podlegać m.in.:

  • nieruchomości i urządzenia z nią związane,
  • koszty, które należy wiązać z odtworzeniem obiektów budowlanych,
  • koszty odtworzenia zasiewów, upraw czy też zadrzewień.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają uprawnienia określone w ustawach. Obejmuje ono odpowiedzialność cywilną rzeczoznawcy za szkody, które zostały wyrządzone wskutek jego niewłaściwej działalności i zaniechań. Ubezpieczenie OC zawarte musi zostać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem czynności zawodowych przez rzeczoznawcę. Minimalną sumą gwarancyjną jest 25.000 euro – przeliczona ona zostaje na złotówki według średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy, w którym umowa OC została zawarta. Rozporządzenie regulujące ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego weszło w życie z dniem 22.09.2004 roku, aktualnie przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku.

Ubezpieczenie OC to podstawa w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy, który zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przede wszystkim spełnia swój obowiązek wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomości. Świadczenie zapewnia mu ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która wiąże się z wykonywanym przez niego zawodem. Ponadto zwiększa wiarygodność i bezpieczeństwo współpracy – poszkodowana osoba trzecia otrzyma odszkodowanie, jeśli zakres wyrządzonych szkód przez rzeczoznawcę jest objęty przez ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje

Ustawa dokładnie reguluje czego nie obejmuje ubezpieczenie OC:

  • szkód (uszkodzenia, zniszczenia, utrata mienia), które wyrządzone zostały przez ubezpieczonego: małżonkowi, rodzeństwu, zstępnemu, wstępnemu i powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony jest we wspólnym pożyciu;
  • szkód, które wyrządzone zostały po pozbawieniu rzeczoznawcy majątkowego uprawnień zawodowych lub gdy zostały one wyrządzone podczas okresu zawieszenia jego uprawnień;
  • szkód, które związane są z zapłatą kar umownych;
  • szkód, które są następstwem działań wojennych, rozruchów i zamieszek, stanu wojennego, jak i również aktów terroru.